Adatvédelem

A Shetland U.K. Nyelviskola általános képzői adatszolgáltatási tájékoztatója

A Shetland U.K. Nyelviskola rövidített adatvédelmi tájékoztatója

Jogi nyilatkozat

A Shetland U.K. Nyelviskola rövidített adatvédelmi tájékoztatója

A Shetland U.K. Nyelviskola Kft. (székhely: 1192 Budapest, Kábel u. 10, cégjegyzékszám: 01-09-860760, adószám: 13544108-2-43, telefonszám: (1)281 0822, (30)952-1202, e-mail: info@shetland.hu, önállóan képviseli: Tóth Kálmán ügyvezető), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Belső Adatvédelmi Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.

 

Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Belső Adatvédelmi Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges helyszínén, a 1192 Budapest, Kábel u. 10 sz. alatt.

 

Kik az érintettek?

Az érintettek körei:  Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen az érdeklődők, az ügyfelek, a saját Munkatársak, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói. Az érintettek körei az egyes adatkezelések során pontosan meghatározásra kerültek.

Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az adataimat?

 

Egyszeri információkérés

 

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek.

Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:

név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
kérdés tartalma* válaszadás

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről.

Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik –  eljuttatja.

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, vagy az Adatkezelőt hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli.

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok

 

Ide tartozik például érintettel folyatott levelezés.

 

Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett vele különböző módokon és fórumokon folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tartson. Példálózó felsorolással élve ilyen az elektronikus alapú kapcsolattartás, mint az e-mail, vagy a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás, stb. (Például érintettel folyatott levelezés.)

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő és az érintett megállapodást kötnek egymással például az Adatkezelő valamely szolgáltatásának igénybevételéről, a rendszeres kapcsolattartás ezen adatkezeléshez kapcsolódó lesz és jogszerűsége a szerződéskötésen alapul.

Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, így a vonatkozó adatok kezelése alapulhat az érintett, harmadik személy, vagy az Adatkezelő jogos érdekén, ilyen esetben az Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet hajt végre.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel.

A kezelt adatok köre és célja:

név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
kérdés, kérdés, egyéb, érintett által megadott adat válaszadás

Az adatok kezelésének célja az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon, példálózó felsorolással élve szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (postai úton, elektronikus levélben) felveszi a kapcsolatot, vagy kapcsolatot tart az Adatkezelővel és kérdést, kérést vagy egyebet intézi az Adatkezelő felé.

A kapcsolatfelvétel tartalma és jogszabályok, belső szabályzatok alapján az Adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket, példálózó felsorolással élve tájékoztatja az érintettet.

Adatkezelés időtartama:

törlési kérelem végrehajtásáig, vagy

cél megvalósulásáig, vagy

ha szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, az érintett vagy harmadik személy, vagy az Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor a teljesítés, vagy jogi kötelezettség elévüléséig, vagy az érdek megszűnéséig tart.

Például: a levelezés bizonyítékául szolgálhat egy ellenőrzés során, ezért az Adatkezelő kezeli azt elévülési időben.

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Ajánlatkérés, igényfelmérés

Egyszeri információkérés

Ajánlatkérés

 

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől ajánlatot kérjenek.

Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:

név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
választott nyelv ajánlatadáshoz kerül felhasználásra
üzenet ajánlatadáshoz kerül felhasználásra

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon elküldi adatait az Adatkezelő részére és ajánlatot kér.

Az Adatkezelő az érintett ajánlatkérésére megfelelő ajánlatot dolgoz ki, vagy ha az ajánlatadáshoz szükséges információ beszerzése, az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép és az információ birtokában dolgozza ki az ajánlatot, majd azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az ajánlatkérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik –  eljuttatja.

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az ajánlatkérés során megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy az ajánlatot pontosítsák, vagy hogy az érintett megrendelését megerősíthesse.

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő

ha az ajánlatra az érintett az ajánlat érvényességi időtartamán belül érdemben nem reagált, úgy az érvényességi időtartam lejártáig kezeli.

ha az ajánlatra az érintett az ajánlat érvényességi időtartamán belül érdemben reagált és azt elfogadta, úgy az Adatkezelő és az érintett között fennálló jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek elévüléséig kezeli.

Például: ha érintett érdemben nem reagál az ajánlatra, úgy Adatkezelő töröli az ajánlatkéréssel és –adással kapcsolatos minden, adatot tartalmazó dokumentumot (pl. e-mail, ajánlat).

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Weboldalon keresztül történő jelentkezés (e-learning megrendelés)

 

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy weboldalán keresztül történő adatszolgáltatás segítségével jelentkezzenek szolgáltatására/szolgáltatásaira.

A jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalán keresztül adatainak megadásával jelentkezik az Adatkezelő adatbázisába.

A kezelt adatok köre és célja:

név* azonosítás
e-mail cím* kapcsolattartás
csomag* szolgáltatás nyújtásához

Az adatkezelés célja jelentkezés az Adatkezelő adatbázisába adott, a weboldalon meghirdetett egy, vagy több szolgáltatás kapcsán.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.

A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.

Adatkezelő az adatokat feldolgozza és az érintettekkel felveszi a kapcsolatot a szolgáltatás további részletei, a jelentkezési feltételek (pl. tesztírás, fizetési feltételek, tanfolyam kezdési időpontjai, stb.) kapcsán.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha a jelentkezés végül sikertelen, a cél nem tud megvalósulni, az adatok törlésre kerülnek. Abban az esetben, ha a jelentkezés sikeres, és például az érintett és az Adatkezelő egymással szerződést kötnek, úgy az adatkezelés időtartama a megállapodással kapcsolatos adatkezelés időtartamához igazodik.

Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a jelentkezést elfogadni nem tudja.

Oktatásra, képzésre történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés

A jelen adatkezelést azt fogalmazza meg, amikor az érintett jelzi oktatáson, képzésen való részvételi szándékát az Adatkezelő felé, és a jelentkezés vagy nem a felnőttképzési törvény alá eső képzéssel kapcsolatos, vagy ugyan az alá esik, de az Adatkezelő csak a legalapvetőbb adatokat veszi fel az érintettől a folyamat további lépéseihez.

Adatkezelő, céljaival és szolgáltatásaival összhangban, lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa nyújtott oktatási, képzési szolgáltatásait igénybe vegyék.

Az oktatásra, képzésre történő jelentkezés, az azokon történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak önkéntes megadásával részt kíván venni az Adatkezelő által szervezett oktatáson, képzésen.

A kezelt adatok köre és célja:

Az alább meghatározott adatkörök célja a szerződés megkötésének elősegítése, mert az adatok a szerződésben is felhasználásra fognak kerülni.

név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
választott nyelv nyelvi kurzus
nyelvi ismeretek nyelvi szint

Az adatkezelés célja a jelentkezés lehetővé tétele, az érintett azonosítása és jogosultságainak ellenőrzése, valamint kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon, így különösen, de nem kizárólagosan elektronikus úton, vagy papír alapon történő jelzéssel Adatkezelő felé jelzi az oktatáson, képzésen való részvételi szándékát a fent meghatározott adatainak megadása mellett.

Adatkezelő a részvételi szándékot manuálisan betáplálja az erre rendszeresített elektronikus nyilvántartási rendszerbe, és/vagy azt papír alapon rögzíti.

Adatkezelő az oktatáson, képzésen való részvételt feltétel teljesítéséhez (pl. szerződés megkötése, díj megfizetése) kötheti, amelyről a kapcsolattartási módok valamelyikén értesíti az érintettet.

Ha az előfeltételt, követelményt érintett maradéktalanul nem teljesíti, úgy az Adatkezelő a jelentkező erre vonatkozó nyilatkozata alapján jelentkezését és adatait továbbra is nyilvántartja, vagy törli.

Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek számviteli bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatközlés: ellenőrzés esetén hatóság felé.

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Nyelvtudás szint felmérő tesztekkel kapcsolatos adatkezelés

Az nyelvtudás szint felmérő tesztekkel kapcsolatos adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki önkéntesen részt vesz nyelvtudás szint felmérő vizsgálatban.

A kezelt adatok köre és célja:

név* azonosítás
telefonszám* kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás/teszt eredményének kiküldése
születési idő azonosítás
időpont* felmérő teszt időpontjának meghatározásához szükséges
teszt eredménye adott csoportba történő ajánláshoz kerül felhasználásra

Az adatkezelés célja a jelentkező érintett számára konkrét tanfolyami ajánlat biztosítása/konkrét csoport meghatározása a legoptimálisabb nyelvtanuláshoz.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Adatkezelő szakmai tapasztalatai alapján kiválasztja azokat az nyelvi teszteket, amelyek a leginkább alkalmasak arra, hogy felmérjék egy érintett nyelvi készségeit.

Adatkezelő részletesen ismerteti az érintettekkel a nyelvi tesztek elvégzésének körülményeit, azt, hogy pontosan hogyan és mit mér, milyen eredményeket érhet el az érintett.

 

Például az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket arról, hogy hogyan történik a pontozás, és arról, hogy meghatározott pontszám/százalék elérése esetén az egyik, míg más teljesítmény esetén egy másik csoport (pl. középhaladó) követelmény szintjét éri el az érintettet.

A teszt eredményeit az Adatkezelő e feladattal megbízott Munkatársa kiértékeli, és az érintettekkel részletesen és teljes körűen megismerteti egyszerű, hétköznapi nyelvezettel.

Az érintett az eredmények ismeretében dönthet úgy, hogy

elfogadja az Adatkezelő javaslatát a szint vonatkozásában

kéri a teszt eredményének törlését és élhet egyéb jogaival is. Adatkezelő az érintett kérésének megfelelően jár el.

Adatkezelés időtartama:

amennyiben az érintett meghatározott csoportba kerül (szerződést köt), úgy a 2013. évi LXXVII. törvény 16. §-a alapján 5 évig, vagy

ha nem valósul meg a képzés, akkor 1 évig, vagy

érintett kérésére törlésig

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve, ha az értékelést külső adatfeldolgozó látja el, amelyről előzetesen tájékoztatták az érintetteket.

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Felnőttképzésben résztvevő érintettek személyes adatainak felvételével, az adatok egyeztetésével, a felnőttképzési szerződés megkötésével kapcsolatos adatkezelés a felnőttképzési törvény alapján

Ide tartozik minden, a felnőttképzési törvény alapján folytatott, az érintettek adatainak felvételével, egyeztetésével kapcsolatos adatkezelés.

Amennyiben Adatkezelő a 2013. évi LXXVII. törvény alapján végez oktatást, képzést, úgy kötelező adatkezelést végez az általa szervezett képzésben résztvevő személyes adataival kapcsolatban.

Az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése miatt kötelező a 2013. évi LXXVII. törvény 21.§-a alapján azon érintettek vonatkozásában, akik felnőttképzésben résznek vesznek.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által szervezett felnőttképzésben részt vesz.

Az adatkezeléssel érintett adatok köre:  a képzésben résztvevő érintett

neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének és tartózkodási helyének címe, telefonszáma, e-mail címe, TAJ száma, adóazonosító jele, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma,

szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma a 2013. évi LXXVII. törvény 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti képzésben résztvevő esetén,

a képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő

iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel,

képzésbe történő felvételével,

tanulmányainak értékelésével és minősítésével,

a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével

kapcsolatosak,

Az adatkezelés célja a törvényi kötelezettség teljesítése, a képzésben részt vevők adatainak rögzítése, az érintettek azonosítása, kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Érintett a felnőttképzésre jelentkezés során jelentkezési ívet tölt ki a fenti adatinak megadásával, előzetes tájékoztatást követően. (lásd korábban)

Adatkezelő és érintett felnőttképzési szerződést kötnek egymással a törvény rendelkezései alapján, amelynek egy példányát az Adatkezelő tárolja (papíron vagy elektronikus formában).

Az adatok megadásával az érintett tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő az adatokat a nevezett törvényből származó kötelezettségeinek teljesítése érdekében továbbíthassa. A Központi Statisztikai Hivatal részére az adatok statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

Adatkezelés időtartama: 2013. évi LXXVII. törvény 16. §-a alapján 8 évig.

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatközlés: ellenőrzés esetén hatóság, pályázati kiírás esetén a pályázati ellenőrző szerv felé kerülhet közlésre.

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés, amely nem a felnőttképzési törvény alapján történik

 

Ide tartozik például az oktatási (megbízási, szolgáltatási) szerződés megkötésével kapcsolatos adatkezelés.

Adatkezelő az egyes szolgáltatásainak nyújtását vonatkozó megállapodás előzetes megkötéséhez, mint feltételhez köti.

Jogalap: a megállapodás megkötése a GDPR alkalmazásától kezdődően, megállapodás megkötése esetén az adatkezelés jogalapja a 6. cikk 1. b. pontja (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges).

Az érintettek köre: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatok megadása mellett – megállapodást köt az Adatkezelővel.

Kezelt adatok köre és célja:

név* azonosítás
telefonszám* kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
szerződés tárgya szerződés tartalmi eleme
fizetési feltételek szerződés tartalmi eleme
jogok és kötelezettségek szerződés tartalmi eleme

Az adatkezelés célja a megállapodás megkötése, kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Az érintett az Adatkezelő egymással egyszeri vagy többszöri alkalommal egyeztetnek egymással a megállapodás részleteiről.

Érintett adatait a megállapodás létrehozásához az Adatkezelő számára megadja, önkéntesen és befolyásmentesen a megállapodást megköti az Adatkezelővel.

Az érintett és Adatkezelő együttesen, vagy valamelyik fél létrehozza a megállapodás tervezetét, amelyet közös akarat-elhatározásból aláírnak.

Adatkezelő a megállapodást az erre rendszeresített elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartási rendszerben rögzíti.

Adatkezelő érintettet, vagy érintette az Adatkezelőt a teljesítése folyamatában értesítheti a teljesítés egyes lépéseiről.

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségén keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen a teljesítés részleteinek egyeztetésével, és/vagy kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban.

Adatkezelés időtartama:

azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli,

olyan személyes adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatközlés: amennyiben harmadik fél felé közlésre kerül, úgy e címzett adatait az I. sz. melléklet tartalmazza.

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Jelenléti ívekkel, haladási naplóval, vizsga teljesítésével kapcsolatos adatkezelés a felnőttképzési tv. alapján

 

Adatkezelő a haladási naplót és a vizsga teljesítését igazoló dokumentumokat a 2013. évi LXXVII. törvény alapján kezelni köteles.

Adatkezelő az oktatásokon, képzéseken, foglalkozáson, a konzultáción, a vizsgákon történő részvételt jelenléti ív vezetésével követi nyomon tekintettel arra, hogy a 2013. évi LXXVII. törvényből erre vonatkozó kötelezettsége fakad.

Az adatkezelés jogszabály alapján kötelező.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki felnőttképzési szerződést köt az Adatkezelővel.

Az adatkezeléssel érintett adatok köre és célja a jelenléti ív vonatkozásában:

név* és aláírás azonosítás és részvétel igazolása
időpont adott időpontban történő részvétel igazolása

Az adatkezeléssel érintett adatok köre  és célja a haladási napló vonatkozásában:

név* és aláírás azonosítás és részvétel igazolása
időpont, hiányzások adott időpontban történő
száma, dátum* részvétel/hiányzás igazolása

Az adatkezeléssel érintett adatok köre és célja a vizsga vonatkozásában:

név* és aláírás azonosítás és részvétel igazolása
időpont azonosítás
vizsga kérdések megválaszolása* eredmény megállapítása

Az adatkezelés célja a törvényi kötelezettségek teljesítése, a képzés megtörtének és a képzésen történő részvételnek, és a vizsgán való részvétel bizonyítása.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Az érintett felnőttképzési szerződést köt az Adatkezelővel, amelynek egy példányát az Adatkezelő az Iratkezelési Szabályzat alapján eltárol.

Érintett a meghatározott időpontokban részt vesz az oktatás/képzés óráin és aláírásával jelenléti ívet tölt ki.

A hiányzásokról az Adatkezelő haladási naplót vezet, amelyet az Iratkezelési Szabályzat alapján letárol.

Adatkezelő az oktatások/képzések lebonyolítása és a jogszabályi kötelezettségek betartása érdekében tanuló- és vizsganyilvántartást vezet az ezt a célt szolgáló elektronikus nyilvántartási rendszerben és/vagy papír alapon.

Érintett az adott oktatásnak/képzésnek megfelelően, a tanultakról vizsgát tesz/tehet, amely történhet elektronikus úton, papír alapon, és/vagy gyakorlati vizsga keretében.

Adatkezelő a vizsga eredményét letárolja.

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban tudomásul veszi azt, hogy

megadott adatait az Adatkezelő az oktatás/képzés teljesítésével kapcsolatban kezeli, hatóságok felé továbbítja, ha jogi kötelezettségei teljesítéséhez az szükséges.

elérhetőségein keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lép, hogy őt az oktatás, képzés módosulásáról, ellehetetlenüléséről tájékoztassa, vagy ezek megrendezésével kapcsolatos egyéb tájékoztatást nyújts, érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tesz.

Adatkezelés időtartama: 2013. évi LXXVII. törvény 16. §-a alapján 5 évig.

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatközlés: ellenőrzés esetén hatóság, pályázati kiírás esetén a pályázati ellenőrző szerv felé kerülhet közlésre.

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Oktatással, képzéssel, tréninggel kapcsolatos adatkezelés

Ide tartozik az oktatás, képzés, tréning során megszerzett adatok kezelése.

Adatkezelő, céljaival összhangban, lehetővé teszi az érintettek számára, hogy megállapodás megkötését követően az általa nyújtott oktatási, tréning szolgáltatásait igénybe vegyék.

Az adatkezelés az érintett és az Adatkezelő között létrejött megállapodáson alapul. Abban az esetben, ha az érintett egyszeri próbanapon/próbaoktatáson vesz részt megállapodás megkötése nélkül, úgy ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása lesz.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak önkéntes megadásával részt kíván venni az Adatkezelő által szervezett oktatáson, tréningen.

A kezelt adatok köre és célja:

név* azonosítás
időpont(ok)* nyomonkövetés
hiányzás(ok) nyomonkövetés
vizsga kérdések megválaszolása* eredmény megállapítása
gyakorlati vizsga (ha van) eredmény megállapítása

Az adatkezelés célja szolgáltatás (oktatás, képzés, tréning) nyújtása az érintett számára meghatározott időpontokban, tartamban és tartalommal, valamint kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon jelzi az Adatkezelő felé az oktatáson, képzésen, tréningen történő részvételi szándékát a fent meghatározott adatainak megadása mellett.

Adatkezelő a részvételi szándékot manuálisan betáplálja az erre rendszeresített elektronikus nyilvántartási rendszerbe, és/vagy azt papír alapon rögzíti.

Adatkezelő az oktatáson, tréningen való részvételt feltétel teljesítéséhez kötheti, amelyről a kapcsolattartási módok valamelyikén értesíti az érintettet.

Adatkezelő az érintett számára a jelentkezésnek megfelelő oktatást, képzést, tréninget nyújt.

Amennyiben az oktatás, képzés, tréning vizsgával zárul, úgy az Adatkezelő lehetőséget teremt az érintett számára annak teljesítésére.

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségein keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt az oktatás, képzés, tréning vagy a vizsga ellehetetlenüléséről tájékoztassa, vagy ezek megrendezésével kapcsolatos egyéb tájékoztatást nyújtson, érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.

Adatkezelő az oktatáson, képzésen történő érintetti megjelenést jelenléti ív, vagy más nyilvántartás vezetésével nyomon követi. Az ilyen papír alapú, adatokat tartalmazó iratok kezelésére az Iratkezelési Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a jelen Szabályzat szabályainak betartása mellett.

Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek számviteli bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan, automatizáltan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Ajándékutalvánnyal/kuponnal kapcsolatos adatkezelés

 

Adatkezelő lehetővé teszi, hogy az érintett különböző ajándékutalványokat/kuponokat vásároljon, vagy szerezzen meg, amelyeket az adott értékben fel lehet használni az Adatkezelő szolgáltatásaira/termékeire.

Az ajándékutalvány/kupon megrendelése és felhasználása önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki ajándékutalványokat/kuponokat kíván vásárolni, vagy beváltani az Adatkezelő valamely szolgáltatásával/termékével kapcsolatban.

A kezelt adatok köre és célja:

érintett, mint megrendelő neve* azonosítás
ajándékutalvány kedvezményezettjének neve, vagy annak jelzése, hogy az ajándékutalványt a birtokosa használhatja fel (név nélküli kedvezményezett)* azonosítás
telefonszám* kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
utalvány értéke* teljesítéshez és számlázáshoz kerül használásra
fizetési mód meghatározása számlázás
szállítási cím (ha az szükséges) termék kiszállításhoz szükséges adat

Az adatkezelés célja az ajándékutalvány/kupon értékének beváltása az Adatkezelő szolgáltatásának/termékének (pl. könyv) megvásárlása esetén.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Érintett jelzi ajándékutalvány/kupon vásárlási szándékát az Adatkezelő felé.

A beérkező adatokat Adatkezelő kezeli és az érintett számára ajánlatot dolgoz ki.

Amennyiben az érintett az ajánlatot elfogadja, a Munkatárs a megrendelést írásban visszaigazolja, vagy személyes megrendelés esetén, a papír alapú ajándékutalványt/kupont előkészíti.

Amennyiben érintett az ajándékutalvánnyal kapcsolatos díjat az Adatkezelő számára a meghatározott módon és időben megfizette, úgy Adatkezelő Munkatársa az ajándékutalványt/kupont kiállítja és az érintett számára elküldi, vagy számára – személyes átvétel esetén – átadja.

Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatközlés: név, szállítási cím, ha az ajándékutalványt/kupont az Adatkezelő kiszállítja az érintett által megjelölt címre, egyébként harmadik fél számára nem kerül közlésre.

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Kérdőív, értékelő rendszer

Az érintettek az Adatkezelőnél alkalmazott minőségbiztosítási folyamat részeként elektronikus úton és/vagy papír alapú kérdőív útján, értékelő rendszer segítségével adhatják meg véleményüket.

Az értékelő kérdőív kitöltése önkéntes hozzájáruláson alapul, és személyes adat nem kerül benne feltüntetésre.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vette és értékeli azokat a minőség javítása és/vagy visszajelzés céljával.

Kezelt adatok köre és célja:

képzési csoport azonosítója (azonosítás)
kitöltés ideje (azonosítás)
Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos értékelés minőségbiztosítás

Az adatkezelés célja a szolgáltatások minőségének javítása, esetleges panaszok kivizsgálása és kapcsolattartás.

Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok pontos kivizsgálását, illetve az Adatkezelő által az érintett részére történő válaszadás biztosítását szolgálják.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon értékelheti az Adatkezelőt, az általa nyújtott szolgáltatásokat/termékeket kérdőív kitöltésével és/vagy szabadszavas szöveges értékeléssel.

Érintett az értékelését az Adatkezelő számára tudomásul hozza elektronikus úton és/vagy papír alapon.

Adatkezelő az elektronikusan küldött értékeléseket az erre a célra rendszeresített elektronikus nyilvántartási rendszerben tárolja.

Adatkezelő a papír alapú kérdőíveket feldolgozza a minőség javítása céljával, és az Iratkezelési Szabályzat szerint letárolja.

Adatkezelő a kérdőívek és értékelő rendszer segítségével kapott véleményeket és az adott érintettre nem visszavezethető adatokat statisztikai célokból is felhasználja.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan, automatizáltan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Hírlevél küldése

Érintett az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.

A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

A kezelt adatok köre és célja:

név azonosítás
e-mail cím hírlevél kiküldése
szint hírlevél kiküldése

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.

Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.

Az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy a 10. pont szerinti esetben megerősítést nem ad.

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az info@shetland.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: Shetland U.K. Nyelviskola Kft., 1192 Budapest, Kábel u. 10

Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.

Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.

Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve, ha adatfeldolgozót vesz igénybe.

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Élménybeszámolók/Vendégkönyv

Érintett az Adatkezelőnél a helyszínen papír alapon elérhető, valamint a weboldalon elektronikusan elérhető élménybeszámolók menüpontba, vagy vendégkönyvbe véleményt, megjegyzést írhat adatainak megadásával párhuzamosan.

A vendégkönyv használata önkéntes hozzájáruláson alapul.

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vette és tapasztalatait, véleményét a vendégkönyv segítségével kívánja megosztani az Adatkezelővel és másokkal.

A kezelt adatok köre és célja:

név azonosítás
e-mail cím kapcsolattartás
élménybeszámoló minőségbiztosítás

Az adatkezelés célja az, hogy az érintett az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos véleményét kinyilváníthassa az Adatkezelő szolgáltatásai minőségének javítása érdekében, továbbá Adatkezelő részéről kapcsolattartás az érintettel esetleges vendégpanasz miatt.

Érintett tudomásul veszi, hogy a vendégkönyvet más érintettek, és harmadik személyek is elérhetik, ezért a vendégkönyv használatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a vendégkönyvben meghatározott adatait más érintettek, valamint harmadik személyek is megismerhessék. Tekintettel arra, hogy Adatkezelő a vendégkönyvben megadott adatokat nem vizsgálja, de a vendégkönyvet elérhetővé teszi, ezért a vendégkönyv használatáért Adatkezelő felelősséget nem vállal. Ennek megfelelően érintett a vendégkönyvet körültekintően kell, hogy használja.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Időpontegyeztetés

 

Például időpontfoglalás tesztíráshoz, szerződéskötéshez, díjbefizetéshez, stb.

 

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől időpontot kérjenek, amely során személyesen egyeztethetnek az Adatkezelővel annak szolgáltatásairól, egyéb kérdésekről.

Az időpont-egyeztetés és -foglalás önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak megadásával időpontot foglal.

A kezelt adatok köre:

név* azonosítás
telefonszám* kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
időpont* szolgáltatás biztosításához szükséges

Az adatkezelés célja az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel időpontot.

Az Adatkezelő az időpont-egyeztetés során az Adatkezelő számára az egyeztetés során feltárt adatokat elektronikus nyilvántartási rendszerben és/vagy papíralapon rögzíti és a lefoglalt időpontot az érintett felé szóban és/vagy írásban megerősíti.

Ideális esetben az érintett az időpontban személyesen megjelenik az Adatkezelővel közösen megbeszélt helyen, hogy az érintett és az Adatkezelő az időpont-egyeztetés célját, amely lehet például személyes interjú, teszt, vagy megbízás adása, teljesítsék.

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt az időpont esetleges elmaradásáról tájékoztassa, vagy érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.

Adatkezelés időtartama:

cél megvalósulásáig.

abban az esetben, ha az időponthoz (vagy elmaradásához) valamilyen joghatás fűződik, vagy fűződhet, vagy jogi kötelezettség teljesítésének bizonyítása, vagy jogos érdek érvényesítése szempontjából releváns, akkor az adatokat az Adatkezelő megőrzi az általános elévülési időben, vagy a jogos érdek fennállásáig.

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Rendezvényszervezés

Adatkezelő lehetővé teszi érintettek kisebb-nagyobb csoportja számára, hogy szolgáltatásait ugyanazon időpontban, egyszerre vegyék igénybe egy adott rendezvény során.

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. Amennyiben az Adatkezelő és érintett megállapodást kötöttek a rendezvény kapcsán, úgy a jogalap a megállapodás lesz.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki más érintettekkel együtt, egyazon időpontban kívánja igénybe venni Adatkezelő szolgáltatásait egy adott rendezvényen.

A kezelt adatok köre és célja

kapcsolattartó neve azonosítás
e-mail cím kapcsolattartás
cím kapcsolattartás
telefonszám kapcsolattartás
létszám szervezéshez szükséges adat
felnőttek száma szervezéshez szükséges adat
gyermekek száma szervezéshez szükséges adat
érkezés időpontja szervezéshez szükséges adat
távozás időpontja szervezéshez szükséges adat
érintett általi egyéb közlemény válaszadás, adott lépés megtétele

Az adatkezelés célja a rendezvény megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint kapcsolattartás az érintettel.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon megadásával információt kérhet, egyeztethet az Adatkezelővel a rendezvénnyel kapcsolatban.

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen az adatkezelés céljával kapcsolatban, pl. érintett kérdését megválaszolja.

Adatkezelés időtartama: abban az esetben, ha az adatok alátámasztják egy számla kibocsátását, akkor az adatok (pl. jelenléti ív, nyilvántartás) osztja a bizonylat jogi sorsát, és az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év. Amennyiben nem, úgy az adatkezelés időtartama 5 év, általános elévülési idő.

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatközlés: amennyiben harmadik fél számára kerül közlésre pl. ételszállítás, helyszín bérlés stb. céljával, úgy e személy az I. sz. mellékletben került megnevezésre.

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Táborozással kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy táborozással kapcsolatos szolgáltatását, adatkezelését igénybe vegyék személyes adataik megadása mellett.

A táborozással kapcsolatos szolgáltatás(ok) igénybevétele, így a vonatkozó jelentkezési lapok, nyilatkozatok, szerződések kitöltése, elfogadása a megállapodás megkötéséhez szükséges, illetve azon alapul (GDPR 6. cikk 1. b.).

Az érintettek köre: Minden természetes személy, akinek adatát az érintett az Adatkezelő számára megadja az Adatkezelő által szervezett táborozással kapcsolatos szolgáltatás(ok) megigénylése kapcsán. Érintettek különösen a gyermekek, valamint a gyermekek törvényes képviselői.

A kezelt adatok köre és célja:

név* azonosítás
lakcím* azonosítás, kapcsolattartás
telefonszám* kapcsolattartás
anyja neve* azonosítás, kapcsolattartás
születési dátum* azonosítás, jogosultság ellenőrzése
e-mail cím* kapcsolattartás
igazolványszám azonosítás, szolgáltatások nyújtása
különleges adat: egészségi állapotra vonatkozó adatok (pl. allergia) szolgáltatások megfelelő nyújtásához kerül felhasználásra
étkezésre vonatkozó külön kérések szolgáltatások megfelelő nyújtásához kerül felhasználásra
előleg vagy teljes összeg megfizetésének jelzése pénzügyi teljesítés ellenőrzéséhez kerül felhasználásra

Az adatkezelési tevékenység célja az érintettek azonosítása, az adott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges jogosultságaik megállapítása, a szolgáltatás nyújtása, teljesítése és szükség esetén a kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

A táborozás, mint szolgáltatás igénybevétele előtt az érintett a meghatározott adatainak megadásával jelentkezési lapot, egyéb nyilatkozatot és/vagy szerződést fogad el, amelyet Adatkezelő Munkatársa az Iratkezelési Szabályzatban foglaltak alapján letárol.

Amennyiben az érintett 16. életévét még nem töltött be, törvényes képviselőjének írásbeli hozzájárulása szükséges a jelentkezési lapok, nyilatkozatok, szerződések érvényességéhez, valamint a szolgáltatás igénybe vételéhez.

A jelentkezési lap, egyéb nyilatkozat és/vagy szerződés kitöltését és elfogadását követően az érintett adatait az Adatkezelő manuálisan betáplálja az Adatkezelő a táborozásra vonatkozó, erre a célra rendszeresített elektronikus nyilvántartási rendszerébe és/vagy papír alapú nyilvántartásba veszi, és az Adatkezelő a papír alapú iratokat az Iratkezelési Szabályzat szerint letárolja.

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt a felelősségvállaló nyilatkozat adásához kötött szolgáltatás, a táborozás esetleges ellehetetlenüléséről tájékoztassa, vagy érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen, bekövetkezett balesettel miatt az érintett által meghatározott személyt tájékoztassa.

Az adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre/harmadik fél számára kerül közlésre, e személyek az I. sz. mellékletben kerültek megnevezésre.

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés

Ide tartozik például a tankönyvek megrendelése.

Adatkezelő lehetővé teszi az érintett számára, hogy egy vagy több terméket (esetleg szolgáltatást) rendeljen meg.

Az adatkezelés jogalapja a megállapodás megkötésén, teljesítésén alapul (GDPR 6. cikk 1. b.)

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől személyes adatainak megadásával terméket (esetleg szolgáltatást) rendel.

A kezelt adatok köre és célja:

név* azonosítás
e-mail cím* kapcsolattartás
jelszó belépés/azonosítás
cím számlázáshoz szükséges adat
telefonszám kapcsolattartás
megrendelt termék/ szolgáltatás megnevezése és  darabszáma teljesítéshez és számlázáshoz szükséges adat
fizetési mód számlázáshoz szükséges adat
számlázási cím* számlázáshoz szükséges adat
szállítási cím* szállításhoz szükséges adat
rendelésazonosító* megrendelés későbbi visszakereshetőségéhez szükséges
rendelés dátuma* teljesítéshez, visszakereshetőséghez szükséges
végösszeg pénzügyi teljesítéshez szükséges adat

Az adatkezelés célja a terméket (szolgáltatást) megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon elküldi megrendelését az Adatkezelő részére.

Az Adatkezelő a megrendelést feldolgozza.

Adatkezelő a megrendelést az erre rendszeresített elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartási rendszerben rögzíti.

Adatkezelő, amennyiben a megrendelést elfogadja, az érintettet megadott elérhetőségén keresztül írásban (elektronikus úton) értesíti a megrendelés elfogadásáról. Az értesítés a megrendelés visszaigazolása, amely tartalmazhat a teljesítésre vonatkozó további információkat is.

Adatkezelő, amennyiben a megrendelést pontosítani szükséges, úgy  az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép. Ugyancsak kapcsolatba lép az érintettel, ha a megrendelést nem tudja elfogadni, azt visszautasítja.

Adatkezelő érintettet a megrendelés teljesítése folyamatában értesítheti a teljesítés egyes folyamatairól (pl. csomagolás, kiszállítás, stb.).

Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Az adatkezelés módja: elektronikusan, a megrendelés és feldolgozás manuálisan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatközlés: termék megrendelése esetén harmadik, kiszállítást végző fél számára kerülhet közlésre házhozszállítás esetén, e személyek az I. sz. mellékletben kerültek megnevezésre.

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Banki adatokkal, átutalással kapcsolatos adatkezelés

Ide tartozik például az Adatkezelő felé történő és az Adatkezelő részéről történő átutalással kapcsolatos adatkezelés.

Adatkezelő a Munkatársak munkabérét és egyéb járandóságait átutalással fizeti meg, valamint harmadik felek felé történő pénzügyi kötelezettségek teljesítését banki átutalással teszik meg, bizonyos esetekben az érintett pénzügyi teljesítést tehet az Adatkezelő felé, vagy pénzügyi teljesítést fogad az Adatkezelő részéről. Mindegyik esetben az Adatkezelő személyes adatokat kezel.

Adatkezelés jogalapja:

az érintettek felé történő pénzügyi teljesítés és ehhez kapcsolódóan az érintettek adatainak kezelése jogi kötelezettség teljesítése és/vagy szerződés alapján kötelező.

Abban az esetben, ha az érintett utalást eszközöl az Adatkezelő felé, úgy kapcsolódó adatait önkéntes hozzájárulás alapján adta meg, kivéve, ha az Adatkezelő felé történő pénzügyi teljesítést az érintett számára jogszabály, vagy az Adatkezelővel kötött megállapodás írta elő.

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik, továbbá minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván pénzügyileg teljesíteni az Adatkezelő számára.

A kezelt adatok köre és célja

számlabirtokos neve* azonosítás
bankszámla száma* azonosítás, utalás
közlemény* azonosítás
összeg* azonosítás

Az adatkezelés célja a pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése.

A bank- és üzleti titok megőrzése érdekében Adatkezelő minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy fenti adatok kizárólag annak a Munkatársnak jusson tudomására, akinek azok a feladatai elvégzése érdekében elengedhetetlenül szükségesek, és ehhez megfelelő jogosultsággal rendelkezik.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Érintett előzetesen megadja banki adatait az Adatkezelő által történő átutalás teljesítéséhez, vagy az érintett utalást kezdeményez az Adatkezelő számára, és így az érintett a banki átutalás megtörténtével az Adatkezelő számára megismerhetővé teszi a fenti adatait, tehát a sikeres banki utalást követően az Adatkezelő bankszámlájára megérkezik az utalt összeg és a fenti adatok.

Adatkezelő részéről történő banki átutalás esetén az Adatkezelő a számlák, bizonylatok és egyebek alapján összeállítja az átutalás címzettjeinek listáját, hozzájuk kapcsolva a pénzügyi teljesítést jelentő összegeket, majd vezetői jóváhagyást követően a banki átutalást végrehajtja.

Adatkezelő a banki átutalásokat, függetlenül attól, hogy bejövő, vagy kimenő utalásokról van szó, ellenőrzi.

Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatközlés: harmadik fél/felek számára kerül közlésre, így például bank felé, e személy(ek) az I. sz. mellékletben került(ek) megnevezésre.

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Közösségi oldalakon történő marketing

 

Adatkezelő elérhető a https://www.facebook.com/shetlanduk/ oldalon, valamint más közösségi oldalakon.

A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

Kezelt adatok köre és célja:

érintett publikus neve azonosítás
publikus fotója azonosítás
publikus e-mail címe kapcsolattartás
érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete kapcsolattartás, válaszadás alapja
érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye minőségjavítás, vagy az egyéb művelet célja

Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.

A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.

Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.

Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.

Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatközlés: harmadik fél számára adat akkor kerül közlésre, ha Partner végzi a közösségi oldal marketingjét. Ilyen esetben a Partner az I. sz. mellékletben került megnevezésre.

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyet az Adatkezelő nem végez. Adatkezelő ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az adott közösségi oldalt üzemeltető adatkezelő végezhet profilalkotást vagy más, automatizált adatkezelést, de ebben az esetben az adatkezelő a közösségi oldalt üzemeltetője lesz.

Nyereményjáték szervezése

 

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával nyereményjátékon vegyenek részt az adott nyereményjátékra vonatkozó szabályok alapján. Az aktuális nyereményjáték(ok) és a vonatkozó játékszabály(ok), feltételek az Adatkezelőnél elérhetőek.

A nyereményjátékban történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékon adatinak megadásával részt kíván venni.

A kezelt adatok köre és céljai:

név* azonosítás/soroláshoz kerül felhasználásra
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás

Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Az érintett – a nyereményjáték szabályai szerint – adatainak megadásával jelentkezhet a nyereményjátékra.

Adatkezelő a nyereményjáték szabályai szerint elektronikusan és/vagy papír alapon rögzíti az adatokat és végrehajtja a sorsolást.

Adatkezelő a nyerteseket a megadott elérhetőségeiken kiértesíti.

Adatkezelő az adott játékszabály szerint, a nyertesek neveit a weboldalon elérhetővé teheti más érintettek, valamint harmadik személyek számára, ezért felhívja az érintettek figyelmét, hogy ennek tudatában mérlegeljék a nyereményjátékon történő részvétel lehetőségét.

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségein keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt a nyereményjáték esetleges ellehetetlenüléséről tájékoztassa, vagy a nyeremény átvételét pontosítsa, érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.

Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatközlés: harmadik fél számára kerül adat akkor közlésre, ha Partner végzi a sorsolást és/vagy a nyeremények eljuttatását az érintettek számára. Az e Partner az I. sz. mellékletben került megnevezésre.

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Versenyekre történő regisztrációval vagy jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés

Például nyelvi versenyeken történő részvétel.

Adatkezelő, céljaival összhangban, lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa, vagy harmadik személy által szervezett versenyeken előzetes regisztrációt, vagy jelentkezést követően, részt vegyenek.

Az eseményekre történő előzetes regisztráció, vagy jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak önkéntes megadásával részt kíván venni az Adatkezelő által szervezett eseményen.

A kezelt adatok köre és célja:

név* azonosítás
e-mail cím kapcsolattartás
telefonszám* kapcsolattartás
lakcíme azonosítás
anyja neve azonosítás
születési helye, ideje azonosítás
lakcíme azonosítás, kapcsolattartás
törvényes képviselő neve (ha 16. alatti) azonosítás, kapcsolattartás
törvényes képviselő telefonszáma kapcsolattartás

Az adatkezelés célja az érintett azonosítása és versenyen történő részvétel feltételeinek ellenőrzése, valamint kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon jelzi az Adatkezelő felé az eseményen való részvételi szándékát.

Adatkezelő a részvételi szándékot manuálisan betáplálja az erre a célra rendszeresített elektronikus nyilvántartási rendszerbe, és/vagy azt papír alapon rögzíti.

Adatkezelő az eseményen való részvételt feltétel teljesítéséhez kötheti, amelyről a kapcsolattartási módok valamelyikén értesíti az érintettet.

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségein keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt a verseny, bemutató és/vagy rendezvény ellehetetlenüléséről tájékoztassa, vagy ezek megrendezésével kapcsolatos egyéb tájékoztatást nyújtson, érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.

Adatkezelő az eseményen történő érintetti megjelenést jelenléti ív, vagy más nyilvántartás vezetésével nyomon követi. Az ilyen papír alapú, adatokat tartalmazó iratok kezelésére az Iratkezelési Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a jelen Szabályzat szabályainak betartása mellett.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, olyan adatok vonatkozásában, amelyek számviteli bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan, automatizáltan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre/harmadik fél számára kerül közlésre, e személyek az I. sz. mellékletben kerültek megnevezésre.

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

E-mail-en keresztül történő szolgáltatásra való feliratkozással kapcsolatos adatkezelés

Érintett az Adatkezelő egyes szolgáltatásait e-mail-en keresztül is megigényelheti, elérheti, igénybe veheti.

Az ilyen szolgáltatásra történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő e-mail-en keresztül elérhető szolgáltatásaira személyes adatainak megadásával fel kíván iratkozni.

A kezelt adatok köre és célja:

név* azonosítás
e-mail cím* azonosítás
szolgáltatás megnevezése szolgáltatás igénybevételéhez

Az adatkezelés célja az érintett adatinak rögzítése a megrendelt szolgáltatások kapcsán, a megrendelt szolgáltatások teljesítése, a teljesítéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek érvényesítése, az érintett jogosultságainak, esetleges hozzáférésének megadása és ellenőrzése, kedvezményeinek érvényesítése, valamint a kapcsolattartás.

Az e-mail-en keresztül történő szolgáltatásra történő feliratkozással kapcsolatos adatkezelésre egyebekben a hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelésben meghatározottak az irányadóak.

Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Beleegyező nyilatkozat/megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés

 

Adatkezelő az egyes szolgáltatásainak nyújtását beleegyező nyilatkozat és/vagy megállapodás előzetes megkötéséhez, mint feltételhez kötheti, amelyről tájékoztatja az érintettet.

A beleegyező nyilatkozat önkéntes hozzájáruláson alapul, a megállapodás megkötésének jogalapja maga a megállapodás.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak megadása mellett – beleegyező nyilatkozatot ad és/vagy megállapodást köt az Adatkezelővel adott szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban.

A kezelt adatok köre és célja:

név* azonosítás
lakcím* azonosítás/kapcsolattartás
születési hely, idő* azonosítás
anyja neve azonosítás
telefonszám* kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás

Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, az érintett számára megfelelő szolgáltatás nyújtása a beleegyező nyilatkozat és/vagy a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően, valamint a kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Érintett, saját belátása alapján, befolyásmentesen, önkéntesen dönt az Adatkezelő szolgáltatásának/szolgáltatásainak igénybevételéről. Amennyiben igénybe kívánja venni azt/azokat, úgy a fenti adatainak megadásával beleegyező nyilatkozatot ad és/vagy megállapodást köt az Adatkezelővel.

A beleegyező nyilatkozatot és/vagy megállapodást az Adatkezelő kifejezetten erre a célra használt elektronikus nyilvántartási rendszerben és/vagy papír alapon letárolja.

Amennyiben érintett a szolgáltatás nyújtását befolyásoló vagy kizáró tény tár fel az Adatkezelő részére, vagy Adatkezelő ilyen tényt egyértelműen és bizonyíthatóan talál az érintettel kapcsolatban, úgy Adatkezelő az adott szolgáltatás(ok) nyújtását megtagadja.

Adatkezelés időtartama: azon személyes adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama (a bizonylat vonatkozásában) a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre/harmadik fél számára kerül közlésre, e személyek az I. sz. mellékletben kerültek megnevezésre.

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Egészségi állapottal kapcsolatos adatkezelés

Ide tartozik például az allergia, fogyatékosság, stb.

Az érintettnek a szolgáltatások igénybe vétele előtt, vagy során lehetősége van arra, hogy egészségi állapotával kapcsolatos adatait az Adatkezelővel megossza annak érdekében, hogy a szolgáltatásokat személyre szabottan vegye igénybe.

Az egészségi állapottal kapcsolatos adatok átadása önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki egészségi állapotával kapcsolatos adatot kíván megosztani az Adatkezelővel.

A kezelt adatok köre és célja:

név azonosítás
egészségügyi adat szolgáltatás megfelelő igénybevétele, pl. étkezés, vagy akadálymentesített terület

Az adatkezelés célja a szolgáltatások személyre szabott biztosítása és kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

Adatkezelő biztosít szolgáltatásokat, amelyek igénybevétele előtt és/vagy során érintett egészségügyi adatokat oszthat meg Adatkezelő Munkatársával.

Az egészségügyi adatokat az Adatkezelő papír alapon vagy kifejezetten erre a célra használt elektronikus nyilvántartási rendszerben tárolja.

Adatkezelő kizárólag a legszükségesebb egészségügyi adatokat veszi fel.

Az érintett egészségügyi adataihoz kizárólag az a Munkatárs férhet hozzá, akivel az érintett az adatokat megosztotta, továbbá az a Munkatárs, aki a szolgáltatást az érintett felé teljesíti és a teljesítéshez szükséges megismernie az egészségügyi adatokat és ehhez az önkéntes hozzájárulását az érintett megadta.

Az érintett jogosult tájékoztatást kapni az adatkezelésről, a rá vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat megismerheti, az egészségügyi dokumentációba betekinthet, valamint azokról – saját költségére – másolatot kaphat.

Egészségügyi adatokat kizárólag abban az esetben lehet továbbítani, ha érintett a továbbításhoz kifejezetten, önkéntesen és írásban hozzájárult a továbbítás címzettjének tudatában, vagy életveszély esetén, vagy az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvényi kötelezettség.

Adatkezelés időtartama: visszavonásig, de legfeljebb azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre/harmadik fél számára kerül közlésre, e személyek az I. sz. mellékletben kerültek megnevezésre.

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Érintett beleegyezésével az érintettről – a szolgáltatás igénybevétele során – készített képek, videófelvételek, hangfelvételek

Adatkezelő a hatályos Polgári törvénykönyv 2:48. § (1). bekezdésében foglaltak messzemenő betartása mellett, az érintettről, és/vagy az érintettel készített hang-, kép- és videófelvételt kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával hozza létre, és teszi meg azokat a lépéseket (pl. továbbítás, publikálás), amelyekhez az érintett a vonatkozó nyilatkozatában hozzájárult.

Az adatkezelés kizárólag az érintett arra irányuló, önkéntes, határozott hozzájárulás esetén valósulhat meg.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy róla kép-, videó- és/vagy hangfelvétel készüljön (például a szolgáltatás igénybevétele során).

A kezelt adatok köre és célja:

érintettel készült hangfelvétel azonosítás, marketing
érintett képmása azonosítás, marketing
érintettről készült egyéb képfelvétel, ideértve a videó-felvételt, amelyről az érintett felismerhető azonosítás, marketing

Adatkezelés célja az érintett hozzájárásulásában meghatározott cél, példálózó felsorolással élve az érintettről az érintett beleegyezésével készített hang-, kép- és videofelvételek továbbítása a Partner, vagy harmadik személy számára, vagy az Adatkezelő weboldalán vagy közösségi oldalán történő közzététele, és így az Adatkezelő marketingje.

Adatkezelő kijelenti, érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben az elkészített hang-, kép- és videofelvételről az érintett felismerhető, úgy az adat személyes adatnak minősül és annak kezelésére a következő szabályok irányadóak:

Amennyiben érintett az adatról felismerhető, úgy előzetes hozzájárulását bármikor visszavonhatja, akár a weboldalra, vagy a közösségi oldalra feltöltés előtt, akár a feltöltést követően (törlési igény).

Adatkezelő a törlési igény kézhezvételét követően azonnal köteles megtenni az adat eltávolítását szolgáló lépéseket.

Az érintettekről készült adatokkal kapcsolatos adatkezelésről az info@shetland.hu e-mail címre küldött megkeresésre ad az Adatkezelő bővebb tájékoztatást. A weboldalról és/vagy közösségi oldalról és/vagy az adatállományból történő törlés, vagy zárolás szintén itt kérhető.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatközlés: Adatkezelő a készült adatokat az érintett önkéntes hozzájárulásának megfelelően nyilvánosságra hozhatja, így az adatok (így pl. képek) harmadik felek számára elérhető lesz.

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Panaszkezelés

 

Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a szolgáltatásra, és/vagy  Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közölhesse.

A panaszkezelés folyamata önkéntes hozzájárulás alapján indul meg.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki igénybe vett  szolgáltatásra, és/vagy  Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.

A kezelt adatok köre és célja:

panasz azonosítója azonosítás
név azonosítás
számlázási/levelezési cím kapcsolattartás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
bejelentés időpontja azonosítás
bejelentés helye azonosítás
bejelentés módja azonosítás
panasz leírása panasz kivizsgálása
csatolt dokumentumok panasz kivizsgálása
képző nyilatkozata panasz kivizsgálása
jegyzőkönyv felvétel helye panasz kivizsgálása
jegyzőkönyv felvétel ideje panasz kivizsgálása
további intézkedések panasz kivizsgálása
felelős panasz kivizsgálása

Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése és a kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Érintett panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közli az Adatkezelővel.

Amennyiben érintett panaszát szóban teszi meg, úgy arról az Adatkezelő panaszbejelentő nyomtatványt, vagy annak tartalmával megegyező jegyzőkönyvet vesz fel.

Amennyiben érintett panaszát írásban kívánja megtenni, úgy arra lehetősége van.

Adatkezelő a panaszt feldolgozza, és a lehető legrövidebb időn belül megválaszolja.

Adatkezelő törekszik az esetlegesen felmerülő panaszok mielőbbi, közös érdekek szerinti rendezésére.

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított elévülési időben (5 évig) kezeli.

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatközlés: harmadik fél számára kizárólag akkor kerül közlésre, ha az érintett, vagy az Adatkezelő vagy harmadik fél jogainak érvényesítése, vagy kötelezettségeinek teljesítése szempontjából az adatközlésre szükség van.

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés

 

Ide tartozik az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozatok kezelése.

Adatkezelő az érintettektől papír alapú vagy elektronikus hozzájáruló nyilatkozatot kér az adataik megismeréséhez, kezeléséhez, adott esetben továbbításához.

A hozzájáruló nyilatkozat adása önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára.

Kezelt adatok köre és célja:

név azonosítás
szül. hely, idő azonosítás
hozzájárulási nyilatkozatban megjelölt adat hozzájárulás teljesítéséhez szükséges

Az adatkezelés célja: a hozzájáruló nyilatkozatok kezelése az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése szempontjából szükséges (elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon járul hozzá az adatok kezeléséhez.

Példálózó felsorolással élve az érintett elektronikusan a weboldalon, vagy papír alapon adja meg előzetes hozzájárulását az adatok kezeléséhez.

Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatokat papír alapon vagy elektronikus úton letárolja és kezeli későbbi visszakereshetőség és bizonyíthatóság okán. A hozzájáruló nyilatkozatokat zártan kezeli az Adatkezelő.

Adatkezelés időtartama:

azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, vagy

ha ilyen jogviszony nem jött létre, akkor az érintett kérésére törlésig.

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatközlés: az I. sz. mellékletben kerültek megnevezésre, ha a hozzájárulás adattovábbítással kapcsolatos.

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Önkéntesek adatainak és megállapodásaival kapcsolatos adatkezelés

 

Adatkezelő az érintettek, mint önkéntesek kiválasztását követően, az érintettekkel történő további együttműködést megállapodás előzetes megkötéséhez köti.

Az adatkezelés a megállapodáson alapul (GDPR 6. cikk 1. b.).

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak megadása mellett – önkéntes jogviszony létrehozására irányuló megállapodást köt.

A kezelt adatok körei az önkéntes szerződéssel kapcsolatban a 2005. évi LXXXVIII. törvény alapján a következők:

érintett önkéntes neve*

születési hely és idő*

anyja neve*

állampolgársága*

lakóhelye, tart.helye*

telefonszáma*

e-mail címe*

Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, az önkéntes jogviszony létrehozása és a kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Az Adatkezelő a kiválasztásról értesíti az érintettet.

Érintett, amennyiben jelentkezését fenn kívánja tartani és szeretne együttműködni az Adatkezelővel, úgy jelzi ezt az Adatkezelő számára és időpontot egyeztet a megállapodás megkötéséhez.

Adatkezelő és az érintettek a megállapodást megkötik.

Amennyiben jogszabály előírja, úgy a megállapodás érvényes létrejöttéhez a törvényes képviselő, mint érintett adatainak felvétele és aláírása szükséges.

Adatkezelő a papír alapú megállapodásokat és azok mellékleteit, egyéb nyilatkozatokat az Iratkezelési Szabályzat alapján letárolja.

Adatkezelő a megállapodást az erre rendszeresített elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartási rendszerben rögzíti.

Érintett, mint önkéntes kapcsolatba kerülhet más érintettek személyes és különleges adataival, ezért magára nézve olyan megállapodást fogad el, vagy olyan tartalmú nyilatkozatot ad, amely őt e személyes adatok megőrzésére, titokban tartására kötelezi.

A megállapodásban az érintett és Adatkezelő megállapodhatnak abban, hogy a szolgáltatás során létrejövő kép- vagy kép- és hanganyagot, amely adatról az érintett felismerhető, az Adatkezelő közösségi oldalán, a weboldalán vagy egyéb felületen felhasználja saját reklám vagy marketing céljából. Ebben az esetben az érintett hozzájáruló nyilatkozatát visszavonhatja, és az adatokat az Adatkezelőnek törölnie kell a visszavonás alapján, de figyelemmel kell lenni a vonatkozó megállapodás egyéb, esetleg korlátozó, rendelkezéseire is.

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az önkéntes érintettek következőben meghatározott adatait a 2005. évi LXXXVIII. törvény 14. §-a alapján felvenni és nyilvántartani köteles az önkéntes jogviszony megszűnésétől számított 5 évig.

A kezelt adatok körei a kötelező nyilvántartással kapcsolatban:

az önkéntes érintett természetes személyazonosító adatai, valamint, ha az önkéntes nem magyar állampolgár, az állampolgársága,

az önkéntes lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási, illetve szálláshelye,

kiskorú önkéntes és a cselekvőképességében a közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott önkéntes esetén a törvényes képviselő természetes személyazonosító adatai és lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye,

a közérdekű önkéntes tevékenység tartalma,

a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának helye,

a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó idő és a pihenőidő,

a közérdekű önkéntes tevékenység megkezdésének időpontja, valamint

az az időpont, amikor a jogviszony hatálya megszűnik.

Adatkezelő a fenti nyilvántartást elektronikus úton vezeti.

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan, automatizáltan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatközlés: ellenőrzés esetén hatóság számára kerülhet közlésre.

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa meghirdetett álláspályázatra jelentkezzenek az álláspályázatban szereplő úton vagy módon (pl. elektronikus, de jellemzően papír alapon).

Az álláspályázatra történő jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkezik.

A kezelt adatok köre és célja:

név* azonosítás
szül. hely, idő azonosítás
megpályázott pozíció neve* jelentkezés beazonosításához kerül felhasználásra
különleges adat, pl. egészségügyi adat különleges adat kezelésére csak akkor kerül sor, ha az a pozíció betöltésének elbírálásához szükséges
tapasztalatok  korábbi munkahely neve és az ott eltöltött időszak* pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra
tapasztalatok – pozíció leírása* pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra
iskolai végzettség* pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra
idegen nyelv ismeret, idegen nyelv és ismeret foka* pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra
csatolt önéletrajz egyéb adatai pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra
csatolt motivációs levél pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra
adatok jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez való hozzájárulás jelzése, ha az érintett nem nyer felvételt ki nem választás esetén történő adatkezelés jogalapjához szükséges

Az adatkezelés célja a jelentkezés, valamint a kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

Érintett az álláspályázat (álláshirdetés) szerinti úton, módon eljuttatja adatait az Adatkezelő részére. A jelentkezés tipikusan, de nem kizárólagosan papír alapon történik.

Adatkezelő a kiválasztási folyamat során a jelentkezéseket összeveti a betölteni kívánt pozíció megkívánt, és a munkaviszony/egyéb jogviszony létrehozásának feltételeivel (ha kiírt álláspályázatra történt a jelentkezés), és az összevetés alapján a legmegfelelőbb személyeket személyes interjúra hívja be. Ha nem kiírt álláspályázatra történt a jelentkezés, az Adatkezelő mérlegeli a pályázat, és így a személyes adatok felhasználását, a személyes interjút.

A kiválasztás folyamata a személyes interjúval, és adott esetben alkalmassági teszt kitöltésével folytatódik.

A kiválasztás esetén, ha az érintett jelentkező olyan pozíciót tölt be, amely kapcsán az erkölcsi alkalmasság releváns, az érintett erkölcsi bizonyítványt szerez be. A kiválasztás folyamata az érintettel történő szerződéskötéssel ér véget azzal a megjegyzéssel, hogy a ki nem választott érintettek adatait az Adatkezelő csak abban az esetben kezelheti továbbá, ha ahhoz az az érintettek külön hozzájárultak, azt külön, bizonyítható módon kérték.

Adatkezelő jelzi a kiválasztás eredményét a jelentkező érintettek felé, és kéri a hozzájárulást az adatok további, a jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez ugyanilyen vagy hasonló, vagy az érintett kompetenciáinak megfelelő álláspályázatra jelentkezésre, amennyiben ilyen hozzájárulást az érintett korábban nem adott.

Adatkezelő az ilyen hozzájárulásokat az adatokhoz kapcsolja és eltárolja.

Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben álláspályázatra jelentkezés során referencia személyt adott meg, e személlyel az Adatkezelő felveheti a kapcsolatot az érintett szakmai tapasztalatainak ellenőrzése céljából.

Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a felvételt nem nyert és hozzájárulást nem adott érintettek adatait kezeli (tárolja) a cél megvalósulását (pozíció betöltését) követő 6 hónapig jogos érdekből, konkrétan abból a célból, hogy az Adatkezelő bizonyítani legyen képes, ha az Egyenlő Bánásmód Hatóság vele szemben eljárást kezdeményez,

felvételt nem nyert érintett hozzájárulása alapján a jelentkezést követően a hozzájárulásban meghatározott ideig, vagy

érintett időközben tett törlési igényének teljesítéséig.

Az adatkezelés módja: elektronikusan és papír alapon, manuálisan automatizáltan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatközlés: felvételt nem nyert érintett adata harmadik fél számára nem kerül közlésre, a felvételt nyert érintett jogszabályban (pl. 2017. évi CL. tv.) meghatározott adatait az I. sz. mellékletben meghatározott könyveléssel/bérszámfejtéssel megbízott adatfeldolgozó felé átadja, amelyről tájékoztatja az érintetteket.

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Saját Munkatársak adatainak kezelése

Adatkezelő a hatályos jogszabályok előírásai alapján köteles adatokat felvenni, nyilvántartani és adatokat átadni az állami adó- és vámhatóság irányába biztosítási jogviszony, így munkaviszony létesítése, egyszerűsített foglalkoztatás vagy megbízási jogviszony esetén.

Az adatkezelés jogalapja:

a 1997. évi LXXX. törvény 46. § 2. bek.

az adatszolgáltatás az állami adó- és vámhatóság felé a 2017. évi CL. törvény 1. sz. melléklet 3. pontjában, valamint

az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 3. és 11.§ -ban meghatározott, az alább felsorolt, *-gal jelölt adatok vonatkozásában kötelező, így az adatkezelés is kötelező.

Más, *-gal nem jelölt adatok vonatkozásában az adatkezelés nem kötelező, jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke vagy

az érintett önkéntes hozzájárulása.

Kezelt, állami adó- és vámhatóság felé szolgáltatott adatok köre munkaviszony esetén: biztosított családi és utóneve*, adóazonosító jel*, születési idő*, biztosítási jogviszonyának kezdete*, kódja*, megszűnése*, a biztosítás szünetelésének időtartama*, a heti munkaidő*, a FEOR-szám*, a TAJ szám*, a végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve és az okirat száma*. Ha a biztosított nem rendelkezik adóazonosító jellel, a születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési családi és utónevét és a biztosított állampolgárságát is kötelező bejelenteni*, bankszámlaszám, személyazonosító igazolvány száma, telefonszám, e-mail cím, érintett személyes képmása, idegen nyelv tudása, munkakör, munkaköri leírás, vezetői megbízások, gyakornoki idő, vizsga, próbaidő, fegyelmi eljárás, büntetés, felmentés, fizetési fokozat, munkában töltött idő, munkaviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok.

Kezelt adatok köre megbízási jogviszony esetén a fentieken túl: bruttó megbízási díj, nettó megbízási díj*, bankszámlaszám, feladatvégzés helye.

Adatkezelő a 1997. évi LXXX. törvény 46. § 2. bek. alapján köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza a Munkavállaló/Megbízott, mint biztosított nevét és személyi adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, a Munkáltató/Megbízó adatait, a biztosítási időre és a szolgálati időre vonatkozó adatokat, a biztosítottól levont járulékok alapját és összegét.

Az adatkezelések célja a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése.

Jogviszonytól függetlenül, a fenti adatokon túl az Adatkezelő a következő adatokat kezeli az alábbi célból, jogos érdekből:

érintett telefonszáma kapcsolattartás
érintett e-mail címe kapcsolattartás

A jogos érdek abban nyilvánul meg, hogy az érintettnek, vagy az Adatkezelőnek érdeke az, hogy az Adatkezelő az érintettel kapcsolatban tudjon lépni a jogviszony létesítése, teljesítése, megszűnése kapcsán.

Jogviszonytól függetlenül, a fenti adatokon túl az Adatkezelő a következő adatkategóriákat kezelheti az alábbi célból és jogalappal:

egészségügyi adat megváltozott munkaképesség igazolása Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése (hatóság felé)
egészségügyi adat – lásd külön adatkezelésben  munkavégzésre való képesség Adatkezelő jogos  érdeke/érintett létszükséglete

Adatkezelő az adatokat a Munkatárs kilépésének naptári éve végétől számított 5 évig tartja nyilván azzal, hogy a munkaügyi-, bér- és társadalombiztosítási nyilvántartásokat, mint maradandó értékű iratokat leselejtezni tilos.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

Adatkezelő az érintettet tájékoztatja, hogy az állami adó- és vámhatóság felé, törvényen alapuló bejelentési kötelezettsége van a kötelezően megadandó adatok vonatkozásában, amelyet az érintett írásban tudomásul vesz.

Amennyiben érintett nem kívánja tudomásul venni a törvényi kötelezettségek teljesítését, azokhoz nem járul hozzá, vele munkaviszony, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony, vagy megbízási jogviszony nem létesíthető.

A tudomásulvételt követően, érintett, a jövőbeni Munkatárs, munkaviszonyt, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyt, megbízási jogviszonyt létesít az Adatkezelővel vonatkozó szerződés kötéséve, amelyet Adatkezelő az Iratkezelési Szabályzat szerint letárol.

Adatkezelő a törvényi kötelezettségeket teljesítendő, a kötelezően megadandó adatokat a saját adóazonosító számának, nevének, elnevezésének, székhelyének, telephelyének, lakóhelyének, továbbá jogelődje nevének és adószámának közlésével, az illetékes elsőfokú állami adó- és vámhatóságnak elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti, tehát az adatokat átadja.

Adatkezelő a jogos érdekből kezelt adatokat, valamint az érintett önkéntes hozzájárulásán alapuló adatokat rögzíti.

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatközlés: ha harmadik fél számára kerül közlésre, úgy e személy az I. sz. mellékletben került megnevezésre.

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében:

Az Adatkezelő által történő, az Adatkezelő Munkatársaival kapcsolatos adatkezelés során biztosítani szükséges, hogy az adatokat kizárólag azon Munkatárs(ak) kezelje/kezeljék, aki(k)nek az egyes, szükséges műveletek végzése során az adatkezelése elengedhetetlen.

Amennyiben az Adatkezelő Munkatársaira vonatkozó adatok kezelése nem szükséges az egyes Munkatársak feladatainak ellátásához, azokat más Munkatársak nem ismerhetik meg.

egyéb szabályokat lásd külön fejezetben.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Munkatárs, különösen, ha adatgazda is egyúttal, a jelen Szabályzatot, vonatkozó egyéb belső szabályzatokat, utasításokat és egyebeket a jogviszony kezdetének napján, de legkésőbb az első munkában töltött napon kötelesek megismerni.

Saját Munkatársak adatainak kezelése: belső képzés során történő adatkezelés, valamint megszerzett képzettségek igazolására szolgáló dokumentumok kezelése

 

Adatkezelő a belső képzések során felvett adatokat az itt megfogalmazottak alapján kezeli tekintettel arra, hogy többek között az  Adatkezelőnél hatályban levő tűzvédelmi, munkavédelmi és adatvédelmi szabályzatok alapján a Munkatársak oktatásban részesülnek, amellyel kapcsolatban jelenléti ívek, jegyzőkönyvek kerülnek felvételre. Az Adatkezelő a Munkatársak bizonyítványait és megszerzett képzettségeit is a jelen szabályok alapján kezeli.

Az adatkezelés jogalapja:

jogszabály alapján kötelező (pl. tűzvédelmi oktatás, munkavédelmi, munkakörre előírt oktatás, stb.), vagy

az Adatkezelő jogos érdeke (pl. HACCP, adatvédelmi oktatás). Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a Munkatársak ismeretei, képességei, készségei folyamatosan fejlődjenek, hogy egyre növekvő minőségű feladatot lássanak el.

Az érintettek köre: Adatkezelő minden Munkatársa.

Kezelt adatok köre és célja az oktatási naplóval kapcsolatban:

képzés tárgya témája azonosítás
résztvevő Munkatársak névsora (jelenléti ív) azonosítás
résztvevő Munkatársak aláírása azonosítás, későbbi bizonyítás
képzés időpontja azonosítás
az előadó neve és aláírása azonosítás

Kezelt adatok köre és célja az egyéni képzéssel kapcsolatban:

Munkatárs neve azonosítás
oktatás tárgya azonosítás
az oktatás időpontja azonosítás
az előadó neve és aláírása azonosítás

Kezelt adatok köre és célja a Munkatársak bizonyítványaival, vizsgáival kapcsolatban:

Munkatárs neve azonosítás
bizonyítvány, vizsga sorszáma azonosítás, bizonyítás, adó- és vámhatóság felé történő lejelentés
állami bizonyítvány, vizsga másolata bizonyítás, ha azt hatóság megköveteli, egyébként másolatokat az Adatkezelő nem tárol.

Az adatkezelés célja egyrészt a törvényi kötelezettségek teljesítése, a szakmai képesítés bizonyítása, másrészt a Munkatársak képzésének nyomonkövetése, fejlődésének elősegítése.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat belső képzés esetén:

Adatkezelő meghirdeti a belső képzés időpontját, időpontjait, Munkatárs pedig a belső képzésen részt venni köteles.

Adatkezelő a belső képzésről jelenléti ívet, vagy más, bizonyító erejű dokumentumot vesz fel, amelyet a Munkatárs aláírásával lát el.

Amennyiben azt a képzés megköveteli, Munkatárs vizsgát tesz, amelynek eredményét az Adatkezelő letárolja.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a Munkatársak harmadik fél által kibocsátott vizsgáival, bizonyítványaival kapcsolatban:

Érintett az adatkezelő számára a megszerzett vizsgáról szóló igazolást, tanúsítványt, vagy bizonyítványt az Adatkezelő számára bemutatja.

Adatkezelő a dokumentum hitelességéről megbizonyosodik, annak számát letárolja.

Amennyiben munkaügyi vagy más hatóság a munkavégzés helyszínén vizsgálhatja a dokumentum meglétét, úgy Adatkezelő – az érintett beleegyezését követően – másolatot készíthet a dokumentumról, amelyet az adatbiztonság követelményének megfelelően köteles tárolni. Más esetben az Adatkezelő másolatot nem készíthet a dokumentumokról.

Az adatkezelés időtartama: munkavédelmi, biztonságtechnikai és tűzvédelmi oktatás naplóját az Adatkezelő 3 évig őrzi meg, a Munkatárs egyéni képzésének naplóját, bizonyítványainak, vizsgáinak adatait (és ha szükséges, másolatait) a jogviszony időtartama alatt kezeli.

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatközlés: hatóságok felé, tanúsító szerv felé.

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Saját Munkatársak adatainak kezelése: Munkatársakról készített képek, videófelvételek, hangfelvételek kezelésével kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő a hatályos Polgári törvénykönyv 2:48. § (1). bekezdésében foglaltak messzemenő betartása mellett, az érintettről, és/vagy az érintettel készített hang-, kép- és videófelvételt kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával hozza létre, és teszi meg azokat a lépéseket (pl. továbbítás, publikálás), amelyekhez az érintett a vonatkozó nyilatkozatában hozzájárult.

Az adatkezelés kizárólag az érintett arra irányuló, önkéntes, határozott hozzájárulás esetén valósulhat meg.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, különösen Munkatárs, aki előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy róla kép-, videó- és/vagy hangfelvétel készüljön (például a szolgáltatás igénybevétele során).

A kezelt adatok köre és célja:

érintettel készült hangfelvétel azonosítás, marketing
érintett arcképmása azonosítás, marketing
érintettről készült egyéb kép- felvétel, ideértve a videofelvételt, amelyről az érintett felismerhető azonosítás, marketing

Adatkezelés célja az érintett hozzájárulásában meghatározott cél, példálózó felsorolással élve az érintettről az érintett beleegyezésével készített hang-, kép- és videofelvételek publikálása médiában (pl. televízió, rádió), közösségi médiában (pl. facebook oldal) az Adatkezelő marketingje céljával.

Adatkezelő kijelenti, érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben az elkészített hang-, kép- és videofelvételről az érintett felismerhető, úgy annak kezelésére a következő szabályok irányadóak:

az adat (pl. képmás) nyilvánosságra hozatalának tilalma nem vonatkozik a nyilvános eseményekről, rendezvényekről, táj- és utcarészletekről készült felvételekre, ideértve a boltok területén marketing célból promóciós videókat is, amikor tehát az ábrázolás módja nem egyéni, amikor a felvétel összhatásában örökít meg a nyilvánosság előtt lezajlott eseményeket;

amennyiben az összes körülményre tekintettel megállapítható a felvétel egyedisége, egyéni portré jellege, akkor érintettől előzetes hozzájárulást kell kérni, amely előzetes hozzájárulását bármikor visszavonhatja, például akár a weboldalra, vagy a közösségi oldalra feltöltés előtt, akár a feltöltést követően (törlési igény).

Adatkezelő a törlési igény kézhezvételét követően azonnal köteles megtenni az adat eltávolítását szolgáló lépéseket.

Az érintettekről készült adatokkal kapcsolatos adatkezelésről az info@shetland.hu e-mail címre küldött megkeresésre ad az Adatkezelő bővebb tájékoztatást. A weboldalról és/vagy közösségi oldalról és/vagy az adatállományból történő törlés, vagy zárolás szintén itt kérhető.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatközlés: Adatkezelő a készült adatokat az érintett önkéntes hozzájárulásának megfelelően nyilvánosságra hozhatja, így az adatok (így pl. képek) harmadik felek számára elérhető lesz.

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Adatközlés

 

Például ide tartozik az érintett adatainak továbbítás szállásfoglalás céljából külföldi szálláshely-szolgáltató irányába, vagy adatok továbbítása külföldi Partner nyelviskolák számára nyelvtanulás céljával.

 

Adatkezelő, amennyiben az érintett önkéntesen hozzájárult az adatok továbbításához, vagy az adatközlés (adattovábbítás, adatátadás) lehetősége más jogalapon nyugszik, az érintett adatait közli (továbbítja, átadja) az érintett számára megnevezett adattovábbítási címzett felé.

 

Az adattovábbítás jogalapja

az érintett önkéntes hozzájárulása, vagy

szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez szükséges.

Bizonyos esetekben lehet

jogszabály alapján kötelező, vagy

jogszabályban meghatározott más jogalap (pl. jogos érdek) is. Adatkezelő alapvetően az érintett önkéntes hozzájárulását kéri vagy alkalmazza a szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez szükségességet az adattovábbításhoz, ezekből eltérő, más jogalap alkalmazása esetén arról az érintettet írásban tájékoztatja.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatát az Adatkezelő közli harmadik személlyel.

Kezelt, továbbított adatok köre és célja:

név azonosítás
email cím kapcsolattartás
telefonszám kapcsolattartás
cél megvalósulásához szükséges egyéb adat (pl. időtartam) cél megvalósítása

A fenti adatok kizárólag akkor kerülhetnek közlésre harmadik személy felé, ha

a közlés címzettje, célja, várható ideje tisztázott és ismert az érintett számára és

ahhoz az érintett hozzájárult, vagy

az érintett hozzájárulására más jogalap miatt nincsen szükség.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Az érintett a fent meghatározott adatainak továbbításához kifejezetten, írásban hozzájárul, vagy Adatkezelő más jogalapot használ az adattovábbításhoz.

Amennyiben érintett hozzájárulása a jogalap, úgy Adatkezelő a hozzájárulást letárolja.

Adatkezelő az adatokat elektronikus úton titkosítva, vagy papír alapon a Partner számára eljuttatja.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatközlés: harmadik fél számára kerül közlésre, az Adatkezelő Partnerei  az I. sz. mellékletben kerültek megnevezésre.

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) nem tudja teljesíteni.

Weboldal látogatási adatok

Hivatkozások és linkek

Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.

Adatkezelő ezért arra kéri az érintetteket, hogy tekintsék át az általuk meglátogatott oldalak adatvédelmi tájékoztatóját mielőtt az adott, nem az Adatkezelőhöz tartozó oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

Cookie-k

Adatkezelő tekintettel a 2003. évi C. törvény 155.§ 4. bekezdésében foglaltaknak, miszerint „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni” a következő tájékoztatást adja az általa használt analitikai eszközökkel, azaz cookie-kkal (magyarul: süti) kapcsolatban.

Adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább határozza meg:

Feltétlenül szükséges cookie-k

Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni.

Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel.

Feltétlenül szükséges cookie-k például a Teljesítmény cookie-k, amelyek információt gyűjtenek arról, hogy a weboldal megfelelően működik-e, működésében tapasztalhatóak-e hibák. Az esetleges hibák jelzésével az Adatkezelő segítségére vannak a weboldal tökéletesítéséhez, illetve jelzik, hogy melyek a weboldal legnépszerűbb részei.

Funkcionális cookie-k

Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott következetes megjelenését, és megjegyzik az érintett által választott beállításokat (például: szín, betűméret, elrendezés).

Célzott cookie-k

A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez. A weboldalon elsősorban az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó hirdetések találhatók és az érintett számára kedvezőbb ajánlatok elérésének megkönnyítését szolgálják.

Harmadik fél által biztosított cookie-k

Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenik olyan, harmadik fél – például egy közösségi oldal – által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld a harmadik fél számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más weboldalakon is hirdetéseket jelenítsen meg az érintett számára.

A cookie továbbá segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

Analitika, Facebook pixel (képpont)

Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) úgynevezett Facebook pixel (korábban konverziókövetési képpont) eszköz használatával JavaScript-kódot ágyaz be, amely üzenetet küld a Facebook-nak, amikor a felhasználó felkeresi az oldalt vagy végrehajt ott egy műveletet. Ez egyrészt az Adatkezelő reklámra fordított költségei megtérülésének értelmezését segíti, másrészt megkönnyíti, hogy olyan felhasználók számára jelenítse meg hirdetéseit, akiknél nagyobb valószínűségű a Facebook-on kívüli konverzió. A Facebook pixelt személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A Facebook pixel használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.

Facebook remarketing

Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Facebook-ot használja. A Facebook remarketing kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.

Google Adwords remarketing

Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Google Display Hálózat webhelyein böngésznek, és/vagy az Adatkezelőre, vagy az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezésre keresnek a Google rendszerében. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a http://support.google.com oldalon található bővebb információ.

Mindezek alapján, az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja személyes adatok gyűjtésére.

Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani.

Mivel minden böngésző eltérő, a felhasználó egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit.

Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy elképzelhető, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tudnak használni a weboldalon, amennyiben úgy döntenek, hogy nem fogadják el a cookie-kat.

 

Kik kezelik az adataimat?

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adatkezeléshez szükséges.

Milyen jogaim vannak?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek meghatározásra.

 

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az info@shetland.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján. Amennyiben együttes, közös adatkezelés történik, úgy az érintett bármely adatkezelőnél élhet jogaival.

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő a Belső Adatvédelmi Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

  • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
  • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
  • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
  • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

Egyéb információk

Adatkezelő kijelenti, hogy

  • a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetette, a vonatkozó hatósági határozatok számai a https://shetland.hu/ oldalon megtalálhatóak.
  • a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot

Kelt: 2018. augusztus hó 1. nap

Tóth Kálmán

Ügyvezető Igazgató

Shetland U.K. Nyelviskola Kft.

Jogi nyilatkozat

Jelen weboldalat (a hiperhivatkozásokon keresztül elérhető külső weboldalak kivételével) a Shetland U.K. Nyelviskola Oktató és Szolgáltató Kft. (székhely: 1192 Budapest, Kábel u. 10, adószám:13544108-2-43, cégjegyzékszám:01-00-860760) kezeli.

Bevezetés

A weboldal megnyitásával Ön elfogadja, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a weboldalt, sem az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat.

Szerzői jog

A weboldal szerzői jogi műnek minősül. Önnek jogában áll a weboldal egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztatás céljából teszi.

Az Ön által készített valamennyi másolatnak (ide nem értve a weboldal merevlemezre mentett változatát) tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © Shetland U. K. Nyelviskola Kft. Minden jog fenntartva.

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének tájékoztatási célon túli (pl. kereskedelmi célú) másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése a Shetland U. K. Nyelviskola Kft., mint szerző írásos hozzájárulása nélkül.

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél weboldalába.

A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzőt kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként és/vagy képenként és/vagy videónként bruttó 25.000.- Ft. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a weboldalt. Szerzői jogi jogsértés esetén a Shetland U. K. Nyelviskola Kft. közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Felelősség

A weboldal tartalmát a Shetland U. K. Nyelviskola Kft. a lehető leggondosabban állította össze, azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik és a Shetland U. K. Nyelviskola Kft. döntésétől függően változik/változhat. Erre tekintettel a Shetland U. K. Nyelviskola Kft. nem vállal felelősséget a weboldal pontosságáért és teljes körűségéért, helyességéért, naprakészségéért, sem a weboldal megszakítás- és hibamentes működéséért.

A törvény által megengedett mértékig a Shetland U. K. Nyelviskola Kft. ezennel kizár minden felelősséget a weboldal Ön által történő használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

  • az Ön bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a weboldalon közzétett információ, adat vagy szolgáltatás ösztönözte Önt;
  • a weboldal használatának lehetetlensége;
  • a weboldalon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés a Shetland U. K. Nyelviskola Kft. szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.

Hiperhivatkozások

Weboldalon szereplő hiperhivatkozások (linkek) csak a könnyebb elérést szolgálják, és egyik hivatkozás szerepeltetése sem jelenti a Shetland U. K. Nyelviskola Kft. jóváhagyását a hiperhivatkozáson keresztül elérhető weboldal tartalmát illetően. A Shetland U. K. Nyelviskola Kft. nem vállal felelősséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért. A weboldalon és a hiperhivatkozáson keresztül elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

Beágyazott technológia

A weboldal beágyazott lejátszó technológiákat használhat (pl. youtube). A weboldal használatával Ön elfogadja a weboldal használatának feltételeit. Azzal, hogy beágyazott technológiát használ a weboldalon, az adott beágyazott technológia használatának feltételeit is elfogadja. (Youtube esetén: www.youtube.com/t/terms).

Beküldött információ

Betartva a 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), a 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) és egyéb jogszabályok rendelkezéseit, abban az esetben, ha Ön – személyes adaton, különleges adaton kívül – bármilyen információt vagy anyagot küld a Shetland U. K. Nyelviskola Kft. számára, ezzel beleegyezik abba, hogy ezt az információt és anyagot a Shetland U. K. Nyelviskola Kft. térítésmentesen felhasználhassa marketing és egyéb célokra, és a küldéssel megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait.

A weboldal azon részein, ahol a weboldal felhasználói által beküldött információk szerepelnek, a beküldött információkat a Shetland U. K. Nyelviskola Kft. nem ellenőrzi, és kizárja a felelősségét az ilyen információkért.

Adatvédelem

Adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatban Ön a következő linken keresztül tájékozódhat: https://shetland.hu/adatvedelem/

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van weboldallal kapcsolatban, a következő elérhetőségen kapcsolatba léphet a Shetland U. K. Nyelviskola Kft-vel:

e-mail cím: info@shetland.hu, telefonszám: 1/2810822, 30/952 1201

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: REON Digital Kft.

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 92-94

Elérhetőség: 70/327 1722, aron.szabo@reondigital.hu

Egyéb rendelkezések

A Shetland U. K. Nyelviskola Kft. fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására. A jelen jogi nyilatkozatra és a weboldal Ön által történő használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.

Lezárva: 2018. 06. 20. napján

Tóth Kálmán

Ügyvezető Igazgató